Ubytovací řád

Hotel Grand Jemnice
(dále jen „hotel“ nebo „ubytovatel“)

provozovaného:
MUDr. Pavel Weiss
Banskobystrická 657/131, 621 00 Brno
IČ: 64330591

 1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování
  1. Ubytování v hotelu se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě ubytovatel poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem.
  2. Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně.
  3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.
  4. Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v hotelu, je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany hotelu upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.
 2. Uzavření smlouvy, rezervace
  1. Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele přes online rezervační systém popř. provést rezervaci telefonicky a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit.
  2. Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku rezervace ubytování, vystaví hostovi zálohovou fakturu, kterou zašle hostovi na emailovou adresu uvedenou hostem v objednávce dle bodu 2.1 tohoto článku. Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených v zálohové faktuře.
  3. K uzavření ubytovací smlouvy dochází okamžikem doručení písemné objednávky nebo písemného potvrzení rezervace ubytovateli.
 3. Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy před nastoupením k ubytování
  1. Neuhradí-li host zálohu dle čl. I. odst. 2.2 řádně a/nebo včas, rezervace ubytování se marným uplynutím lhůty splatnosti zálohové faktury ruší.
  2. Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z výše uhrazené zálohy, přičemž sazba storno poplatku bude stanovena takto:
   Okamžik doručení odstoupení ubytovateli (v kalendářních dnech) Sazba storno poplatku (v %)
   30 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování 0 % z výše uhrazené zálohy
   29–14 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování 50 % z výše uhrazené zálohy
   13–1 dní/den před plánovaným nástupem k ubytování 100 % z výše uhrazené zálohy
  3. V případě, že se host nedostaví do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100 % z výše uhrazené zálohy. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než 1 den před plánovaným nástupem k ubytování, telefonicky nebo písemně upozorní. Na formu upozornění se přiměřeně užijí podmínky stanovené v čl. 2. odst. 2.1 tohoto ubytovacího řádu.
 4. Příjezd do hotelu
  1. Ubytovaný ohlásí svůj příjezd na recepci hotelu.
  2. Na recepci předloží host svůj občanský průkaz, případně cestovní pas resp. jiný doklad své totožnosti (např. povolení k pobytu), podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem v ubytovací knize ubytovatele.
  3. Ubytovávání hostů probíhá v čase od 14:00 do 18:00.
  4. Při nástupu k ubytování obdrží host daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu.
  5. Ubytovatel je oprávněn při nástupu hosta k ubytování požadovat na hostovi složení peněžité kauce ve výši 1000 Kč za pokoj. Kauce je vratná při odjezdu, a to v plné výši resp. výši ponížené za podmínek uvedených v čl. 7. tohoto ubytovacího řádu.
  6. Pověřený pracovník recepce seznámí hosta s ubytovacím řádem, a to nejpozději ke dni nástupu hosta k ubytování.
  7. Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.
  8. Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána v ubytovací knize. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem v ubytovací knize.
  9. Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.
 5. Pravidla ubytování
  1. Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, ale i společné prostory hotelu a využívat služby spojené s ubytováním.
  2. Při nástupu do ubytování obdrží host klíč od pokoje i vstupu do hotelu. Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Případné sankce za ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění klíčů dle předchozí věty jsou upraveny v ubytovací smlouvě.
  3. Host je povinen:
   1. seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej;
   2. uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku;
   3. řádně užívat prostory určení k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování;
   4. zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování;
   5. chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození;
   6. bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách penzionu způsobil(y);
   7. v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem;
   8. při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna;
   9. při odchodu z penzionu odevzdat klíč od pokoje na recepci
  4. Host nesmí:
   1. provádět změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat a přemisťovat nábytek a vybavení)
   2. odnášet vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování
   3. používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci
   4. přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě
   5. přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování
   6. nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití
   7. držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem
   8. kouřit a používat otevřený oheň
   9. psi a jiná zvířata mají zakázán vstup do všech prostor hotelu
 6. Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného
  1. Peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti má host možnost umístit do bezpečnostní schránky, která je na každém pokoji. Ubytovatel věci do úschovy nepřijímá.
  2. Pokud host zanechá své věci na pokoji po skončení pobytu, uskladní ubytovatel věci hosta na bezpečném místě po dobu 10 dnů.
 7. Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu
  1. Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru, který nalezne v každém hotelovém pokoji nebo u příslušného pracovníka na recepci.
  2. Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.
  3. Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, bude vzniklá škoda hrazena ze složené zálohy dle čl. 4. odst. 4.5 ubytovacího řádu. Bude-li vzniklá škoda vyšší než kauce, je host povinen tento rozdíl ubytovateli uhradit.
  4. Odpovědnost ubytovatele za škodu na odložených věcech se řídí ust. § 2945 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  5. Odpovědnost ubytovatele za škodu na vnesených věcech je omezena 100 násobkem ceny ubytování za jeden den. V ostatním se řídí ust. § 2946 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 8. Odjezd z hotelu
  1. Ubytovaný je povinen opustit pokoj do 10:00
  2. Host uzamkne pokoj a zanechá klíče na recepci hotelu pokud není domluveno jinak.
 9. Povinnost informovat o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů
  1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

   Česká obchodní inspekce
   Ústřední inspektorát - oddělení ADR
   Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
   Email: adr@coi.cz
   Web: https://adr.coi.cz

   Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

  2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Tento Ubytovací řád vstoupil v platnost a účinnost dnem 1.5.2022.